fbpx

Algemene Voorwaarden voor www.houseofartletes.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.houseofartletes.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Artletes. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Aansprakelijkheid

Artletes is niet verantwoordelijk voor de kosten van medische- of hulpverleningskosten ten gevolge van deelname aan de diensten van Artletes.

Betalingstermijn

Betalingen dienen binnen 1 maand te worden voldaan na ontvangst van de factuur op het bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat een betaling niet binnen een maand voldaan is ontvangt u van ons een herinnering via Whatsapp of e-mail.

Garantie

In het geval dat u direct wilt stoppen met gebruik maken van de diensten van Artletes, krijgt u een resterend bedrag berekend op de prijs per les terug van Artletes.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Artletes is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Artletes.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Artletes te mogen claimen of te veronderstellen.

Artletes streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Artletes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.houseofartletes.nl op deze pagina.